อาจารย์Mohammad Ariful Islam


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สังกัดสาขา ส่วนงานบริหารงาน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
The Effect of Employee Motivation on Job Satisfaction and Job Performance: A Case Study of Travel Agents Guangxi, The People’s Republic of China เสร็จสิ้น
Impact of Employee Motivation on Job Commitment and Job Performance: A Case Study of Hospitality Industry in Nepal เสร็จสิ้น
The Study of Employee Engagement Antecedents and The Effect on Employee Commitment: A Case Study of a Telecommunication Company in The People’s Republic of China. เสร็จสิ้น