สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2566

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2562 - 2566)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เอ็ดดี้ ลุน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภณ ใจสมัคร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นุชยาพรรณ วงษ์ศรีษะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จักรภัทร ดำริธรรมาภรณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์โสภา ก๊กบางยาง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จุฬา รัตนเกณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรภัค จ๋ายประยูร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ยุทธภูมิ ปิยะตระภูมิ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์Walter Naglis 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฟาเดลล์ หะยีฮาระสะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฮาเซ็ม รอพา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพัฒน์ สุวรรณดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุเวส อันตรีวรกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสมา มิ่งขวัญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สายใจ ระดมสุข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปรภัสร์ มาสะอาด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุสา จันทร์เพ็ง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จริยา พิพัฒน์เศวต 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิชาภา จิงหะรานนท์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สาวิตรี แสงมณี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิวรรธน์ นุชอร่ามเนตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐพงศ์ สว่างวงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศิริมา อัศวเรขา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพัตรา พิลาพันธ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศุภโชค หมั่นการ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รวีรำไพ พิพัฒนลักษณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธิติมา ธงรัตกัมพล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภัทธมน สมานวรกิจ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิวัฒนา ฐานสโร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปิยพร ฉายา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์Mohammad Ariful Islam 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุดาพร สุขจินดา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รักษมน รักงาม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐธิดา คลังกลาง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรชนก นันทกนก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรวิภา นาชัยสินธุ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฐิตพล มีลาภ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิภารัตน์ ศรีกลัด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จอมภพ สุธาสมิธ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง