สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2562 - 2566)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุษา ศรีไชยา 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พีรศักดิ์ วิลัยรัตน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ไพจิตรา ศรีวิเศษ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศิลปชัย สุวรรณธาดา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นนชัย ศานติบุตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์สุเมธ แก้วแพรก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปฐมพร สมบัติทวี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรชัย ลีน้อย 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กิตติคุณ แสงนิล 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง