สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

คณะจิตวิทยา (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 2 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์สุกัญญา บำเพ็ญกลึง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา อังกาบสี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรีพันธ์ อ้นประดิษฐ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง