สรุปงานวิจัยปีการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย (1 มกราคม. 2513 ถึง 1 มกราคม. 2513)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (-4 - 0)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์สุวัฒน์ สุวรรณดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อำนวย สุวรรณกิจบริหาร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัสรา ลิ่มเงิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เลอลักษณ์ ชูสิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐณิชา เกื้อลาว 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นฤตย์ หม็องพร้า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วีรวรรณ บุญก่อเกื้อ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสนีย์ สุวรรณดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จารุวรรณ เกษมทรัพย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุธรรม พงศ์สำราญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพรรณี ชะโลธร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บัญญัติ จุลนาพันธ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรวิไลวรรณ ซอเลาะมาน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภาวดี สุรโกมล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พจนีย์ ศรีวิเชียร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิชัย โถสุวรรณจินดา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศรัณย์ สายฟ้า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อารี พันธ์มณี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ไพบูลย์ เทวารักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รัญจวน คำวชิรพิทักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุชีพ พิริยสมิทธิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เฉลิมพล ไวทยางกูร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทวี ทองสว่าง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อติพล สุวรรณดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อธิศ สุวรรณดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประยูร ดาศรี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อาณัฐชัย รัตตกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บรรจง โกศัลวัฒน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวัฒน์ วงศ์สินศิริกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐธยาน์ วินิจวรกิจกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐพล ขันธชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศรียา นิยมธรรม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัจฉรา สุขารมณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จันทิมา ขณะรัตน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัยรัตน์ สุริยะอาภา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรรณนภา วามานนท์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อธิป จันทร์สุริย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุชาติ บุญนาค 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทศพร มะหะหมัด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปกรณ์ ปรียากร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสาวลักษณ์ ชมทรัพย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อับดิราห์มาน ฮุสเซน กุเลด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรพงษ์ สุบงกฎ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรรนิกา ทรงฐาน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรรณพร บุญพันธ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นพพร เอื้อรัตน์พงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสาวนี มาผาบ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุญเอื้อ บุญฤทธิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วัชระ ยี่สุ่นเทศ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวรรณา เขียวภักดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสันต์ สุทธิพิศาล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง