สรุปงานวิจัยปีการศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์ (1 มกราคม. 2513 ถึง 1 มกราคม. 2513)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (-4 - 0)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชยพล อินทรวงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ ณ ลำพูน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.กอบพงษ์ กุณฑียะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.รจนา พึ่งสุข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ปิยะพล รอดคำดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.กรกช แสนจิตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เมธาพร มุสิกะปาละ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิราพร ยังสุข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วนิทรา ตะเภาทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บริรักษ์ บุญยรัตพันธุ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ วรฉัตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปิยณัท วงศ์ยอด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เมธา เหิงคำแก้ว 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง