สรุปงานวิจัยปีการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (1 มกราคม. 2513 ถึง 1 มกราคม. 2513)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (-4 - 0)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์เมธา เกตุแก้ว 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์การะเกด ชูฤทธิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เรวัติ กล้าโชติชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรวิธ เสนีชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิศา นุ่มวงษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อดุลยรัตน์ แจ่มเล็ก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง