สรุปงานวิจัยปีการศึกษา

การจัดการการบิน (1 มกราคม. 2513 ถึง 1 มกราคม. 2513)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (-4 - 0)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ภาสกร จันทน์พยอม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศุภโชค สุทธิโชติ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธงชัย จีระดิษฐ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุดารัตน์ โตลานุวัตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง