สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

การจัดการการบิน (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ภาสกร จันทน์พยอม 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพัฒน์ แตงอ่อน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พัชราภา ประชิตวัติ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุชัย สุขแสวง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์Dondon Parohinoo 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วัชราภรณ์ อรานุเวชภัณฑ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปาริชาติ กอนโด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิมพ์วิไล พรหมงาม 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศุภโชค สุทธิโชติ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิลาศ ดวงกำเนิด 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธงชัย จีระดิษฐ์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง