สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2567

สำนักงานเลขานุการคณะ (1 มิถุนายน 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2563 - 2567)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เอ็ดดี้ ลุน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภณ ใจสมัคร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นุชยาพรรณ วงษ์ศรีษะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จักรภัทร ดำริธรรมาภรณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์โสภา ก๊กบางยาง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรภัค จ๋ายประยูร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์Walter Naglis 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฟาเดลล์ หะยีฮาระสะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุเวส อันตรีวรกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จริยา พิพัฒน์เศวต 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สาวิตรี แสงมณี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รวีรำไพ พิพัฒนลักษณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุดาพร สุขจินดา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรวิภา นาชัยสินธุ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง