สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สำนักงานสำนักวิจัย (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 2 (ด้านสังคมศาสตร์) ภาวนา เมนทะระ 0.00 ไม่มีไฟล์แนบ
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศนีย์ ทองศิลป์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วันดี เสมสมบูรณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทักษิณา ชารีรักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง