สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ มาฆะนุกิจ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เดือน จิตรกร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุญเพ็ง บรรณารักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พ.ต.อ.เสมอนิตยุ์ คงนิตย์เสมอ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์คณัสณัณย์ ประสมการ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุชาดา พงษ์สระพัง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปราณี จำนงมี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพัตรา หล่าบรรเทา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปภาฑิต อิทธิวิกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กานดา โต๊ะยีบอ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เกษม สุวรรณดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สงกา ประเสริญสุข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นุท (ไม่มี) 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรภา วงศ์สุวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จันเพ็ง อุทัยเรื่อง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พนิดา บัวกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เจนจิรา เรืองพานิชย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มนัส ดาเก๊ะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์น้ำผี้ง จันทะนา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชาย ชืนชม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จำลอง มณี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เอก สุขปลอด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิราพร เกษรสุวรรณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุมิตรชัย บุญเรือง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นวลใย พิศชาติ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อาทิตยา ร่าหมาน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์โอรี ดิลกลาภ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บัวรินทร์ วงษ์ภู่ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภูวรัตน์ อุ่นเรือน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุ มหาชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สายบัว ทองผาย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิไลวรรณ บุญสุวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุภานิดา ตินทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง