สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2566

สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ (1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2562 - 2566)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์อาณัฐชัย รัตตกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐพล ขันธชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรรณนภา วามานนท์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุชาติ บุญนาค 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรรณพร บุญพันธ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุญเอื้อ บุญฤทธิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง