สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 8 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
ทัศนคติของประชาชนในเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตให้ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตยในการควบคุมเฝ้าระวัง โรคโควิด-19 ในพื้นที่แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วามผูกพันต่อองค์การของข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง
การบริหารจัดการการฝึกซ้อมของนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประเพณีชักพระวัดนางชี เขตภาษีเจริญ
การส่งเสริมพลังชุมชนมุสลิมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอละงู จังหวัดสตูล

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์อำนวย สุวรรณกิจบริหาร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เลอลักษณ์ ชูสิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นฤตย์ หม็องพร้า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บัญญัติ จุลนาพันธ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุชีพ พิริยสมิทธิ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เฉลิมพล ไวทยางกูร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปกรณ์ ปรียากร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง