สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 10 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
การศึกษาภาวะผู้นำแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ
การพัฒนากลยุทธ์ทางปัญญาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเชิงบริบทของผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
การพัฒนากลยุทธ์การปรับเปลี่ยนเพื่อเสริม สร้างศักยภาพในการทำงานของนักกายภาพบำบัดยุคใหม่โรงพยาบาลเอกชน
การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสในภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย.
การพัฒนากลยุทธ์จิตวิทยาเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูบริษัทเอกชน
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาสำหรับประชาชน : กรณีวัดอรุณราชวราราม
การพัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการตำรวจกองบังคับการปราบปราม.
กลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพสำหรับนักศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร
รูปแบบกลุ่มบำบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพื่อเสริมสร้างจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศรียา นิยมธรรม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จันทิมา ขณะรัตน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง