สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2562 - 2566)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อธิป จันทร์สุริย 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวรรณา เขียวภักดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสันต์ สุทธิพิศาล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง