สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 5 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ 11 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จอมภพ ละออ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปรเมศวร์ ไวทยวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง