สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 7 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
การออกแบบตัวควบคุมฟัซซี่ชนิดกฎอินพุตเดียวที่เหมาะสมสำหรับระบบควบคุมกระบวนการความดันด้วยขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม้
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าของการผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์เพื่อจัดการพลังงาน โดยใช้การควบคุมคุณภาพด้านเทคโนโลยีการผลิตแบบ TQM ของระบบโลจิสติกส์และห่
การพัฒนาระบบควบคุมและการมอเตอร์อากาศยานไร้คนขับหลายลำผ่านการสื่อสารไร้สาย 4G
หุ่นยนต์รถดับเพลิงแรงดันน้ำ 7 บาร์
เครื่องอัดไส้กรอกกึ่งอัตโนมัติ
การพัฒนาระบบควบคุมและการมอนิเตอร์อากาศยานไร้คนขับหลายลำผ่านการสื่อสารไร้สาย 4G LTE
การลดใช้พลังงานของระบบปรับอากาศที่มีการควบคุมเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนเพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: อาคารโรงแรมพาเลซ อันดาม

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ฉนวน เอื้อการณ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วัลลภ เรืองด้วยธรรม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุชิต เจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณธรรม เกิดสำอางค์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุธี รุกขพันธุ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชาติ ฤทธิ์หิรัญ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง