สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สำนักคณบดี (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 10 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
Accurate Empirical Path Loss Models with Route Classification for mmWave Communications
การเพิ่มประสิทธิภาพติดผ้าใบในโครงสร้างยางรถจักรยานยนต์
ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาอัจฉริยะแบบไฮบริด
การกำหนดอายุการใช้งานของฮีตซีลอลูมิเนียมเกรด7022 เพื่อป้องกันเครื่องจักรหยุดการทำงานในสายการผลิต
AN EMPIRICAL MODEL FOR FORECASTING ELECTRIC GENERATION FOR NEARSHORE ENERGY POTENTIAL IN THAILAND
การลดของเสียในกระบวนการผลิตโครงแผ่นธาตุในแบตเตอรี่รถยนต์ ด้วยหลักการซิกซ์ ซิกม่า
การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนหลักของเครื่องป้อนโลหะแผ่นอัตโนมัติ ด้วยเทคนิคการใช้ แผนภูมิเหตุและผล
Multi-Boundary Empirical Path Loss Model for 433 MHz WSN in Agriculture Areas Using Fuzzy Linear Regression
การพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รุ่นโคนโมเดลชิมาลอน
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งชิ้นส่วนในสายการประกอบรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาบริษัท ไทย ฮอนด้า จำกัด

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์สหัส มิตรสมาน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เครือวัลย์ เคลื่อนสูงเนิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชุติญา ชวลิตอุชุกร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์ 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฉัตรชัย ใจแจ้ง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สมบัติ ปานสมุทร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนาณัติ จีนะสฤษดิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรอนงค์ วัชรสินธุ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดำรงค์ รังสรรค์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ขนิษฐา ศรีเจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ยุพิน ไชยโคตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรากร เกิดทรัพย์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รุ่งนภาพร ภูธรธราช 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรศิริ จันทร์สุขเจริญจินดา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวิชชา อุทธสิงห์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อิฐติศักดิ์ เมืองสง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิกรม พนิชการ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กฤษฎา กุลรอด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์คนึงนิจ ขันโคกเครือ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รณชัย สังหมื่นเม้า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทิพวัลย์ เพชรรัก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิชวัฒน์ เสมาชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กิติศักดิ์ กังละ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เมทนี ศรีตนชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง