สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 2 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2562 - 2566)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ปิยะพล รอดคำดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บริรักษ์ บุญยรัตพันธุ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง