สรุปงานวิจัยปีการศึกษา

สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (1 มกราคม. 2513 ถึง 1 มกราคม. 2513)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (-4 - 0)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.รจนา พึ่งสุข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.กรกช แสนจิตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง