สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2563

1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 12ผลงาน
บทความวิจัย : 1 ชิ้น
บทความวิชาการ : 2 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

12 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

3,704,475.00฿

12 ผลงาน
งบภายใน

954,475.00฿

10 ผลงาน
งบภายนอก

2,750,000.00฿

2 ผลงาน