อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ pathum.sut@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 10 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ “เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี” เสร็จสิ้น
ออกแบบภาชนะบรรจุข้าว “อิ่มสุข” จังหวัดอุดรธานี เสร็จสิ้น
ออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป “ปันทิพย์” เสร็จสิ้น
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป “ปันทิพย์” เสร็จสิ้น
ออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ลูกหยี นำแสงสายบุรี” เสร็จสิ้น
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ลูกหยี นำแสงสายบุรี” เสร็จสิ้น
ออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ใบชา ชะ-เหลียว” เสร็จสิ้น
ออกแบบฉลากเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ OTOP “ชา ชะ-เหลียว” เสร็จสิ้น
การออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ “เพราะรักสุรินทร เสร็จสิ้น
การออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน “ภูก้อ” เสร็จสิ้น