สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 2 ชิ้น
การนำเสนอ : 12 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

11 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การออกแบบกราฟิกชุมชนวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า ช้ากว่ากำหนด
แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า ช้ากว่ากำหนด
การออกแบบสัญลักษณ์ร้านข้าวต้มมัด “แม่ละม่อม” ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพฯ อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น
การออกแบบฉลากสินค้าร้านข้าวต้มมัด “แม่ละม่อม” ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพฯ อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น
Khao Tom Mud Package Design : The Inheritance to Local Wisdom Identity for Encourage a Strong Community Economy. อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น
การศึกษารายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ แห่งใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย ช้ากว่ากำหนด
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ร้านข้าวต้มมัด “แม่ละม่อม” ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพฯ อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น
งานสร้างสรรค์ : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวคั่วสมุนไพรจากโครงการพลังปัญญา “ผงโรยข้าวสมุนไพร ORGANIC RICE SEASONING” อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ เสร็จสิ้น
การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องส่งเสริมการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน “บ้านสมวัย” มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า เสร็จสิ้น
การออกแบบเลขนศิลป์เพื่อเสริมสร้าง อัตลักษณ์ชุมชนตลาดคลองสวน 100 ปี อาจารย์สุจิรา ถนอมพร เสร็จสิ้น
The Community Product Development in Sangkaracha Temple for Sustainability. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

651,000.00฿

11 วิจัย
งบภายใน

457,000.00฿

7 วิจัย
งบภายนอก

194,000.00฿

4 วิจัย