สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 2 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

12 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การศึกษาแนวคิด ความหมาย และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผ่านทางลวดลายสัญลักษณ์ประดับตกแต่งพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ พระราชวังบางปะอิน อาจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล เสร็จสิ้น
การศึกษาค่าดัชนีความแปรผันที่มาจากเหตุการณ์ผิดปกติของการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ.2550-2559 อาจารย์กัญจนี ญาณะชัย ช้ากว่ากำหนด
การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อาจารย์สุจิรา ถนอมพร เสร็จสิ้น
ออกแบบตราสัญลักษณ์ “เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น
ออกแบบภาชนะบรรจุข้าว “อิ่มสุข” จังหวัดอุดรธานี อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น
ออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป “ปันทิพย์” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น
ออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ลูกหยี นำแสงสายบุรี” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ลูกหยี นำแสงสายบุรี” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น
ออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ใบชา ชะ-เหลียว” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป “ปันทิพย์” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น
ออกแบบฉลากเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ OTOP “ชา ชะ-เหลียว” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น
ลวดลายโค้งม้วนจากกระดาษ 384 แบบ (ต้นแบบของลวดลายโค้งม้วนกระดาษ) อาจารย์กัญจนี ญาณะชัย เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

615,000.00฿

12 วิจัย
งบภายใน

476,000.00฿

11 วิจัย
งบภายนอก

139,000.00฿

1 วิจัย