ผลงานบทความ

ชื่อบทความ สาขา / คณะ ผู้ตีพิมพ์
ความสุขกับการสร้างสัมพันธภาพ สำนักงานเลขานุการคณะ / คณะพยาบาลศาสตร์ ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนา ศรีสวัสดิ์
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณวัสดุต่อหน่วยของอาคารพักอาศัย 5-8 ชั้น และ 3-5 ชั้น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ โชติไกร ไชยวิจารณ์
การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างตามกฏหมายเงินทดแทนและกฏหมายประกันสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย วิชัย โถสุวรรณจินดา
Factors That Affect the Decisions for Buying Goods and Service on the Internet, Kasem Bundit University สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร
ผลของการใส่ถุงน่องแบบผ้ายืดต่อการตอบสนองของระบบหัวใจ การไหลเวียนเลือด และการรับรู้ความเหนื่อยขณะเดินและฟื้นตัว วิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พรชัย ลีน้อย
การพัฒนาแบบจำลองความสามารถในการประกอบการเชิงสากลของผู้ส่งออกอาหารแปรรูปของไทย สาขาวิชาการจัดการ / คณะบริหารธุรกิจ ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สาขาวิชาการจัดการ / คณะบริหารธุรกิจ ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
he Application of the Computer-related Crime Act (No.2) B.E. 2560 (2017) to Protect Children in the Digital Age from Being a Victim of Cyber-grooming สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
ปัจจัยการขยายตัวของความต้องการเรียนกวดวิชา สาขาวิชาการจัดการ / คณะบริหารธุรกิจ เรวดี อันนันนับ
มายาคติในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเอคโค่ จิ๋วก้องโลก สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
รูปแบบการสื่อสารด้านพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ในประเทศไทยยุคปัจจุบัน สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
ประเด็นและความท้าทายในงานด้านทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการ / คณะบริหารธุรกิจ ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
Building Good Management Practices in Thailand Cooperative Sectors through Total Quality Management (TQM) สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ มนัสกานต์ อินทร์สังข์
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานทางการเงินกับระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหมวดธุรกิจยานยนต์และหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลัก สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ ขวัญหทัย มิตรภานนท์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนา ศรีสวัสดิ์
การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการทีมงาน : กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านชุมชนเปรมฤทัย เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / คณะบริหารธุรกิจ ธราภรณ์ อิราภรณ์
Building Good Management Practices in Thailand Cooperative Sectors through Total Quality Management (TQM) สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ สุทธิวรรณ กัลยา
The Forecasting of Cryptocurrency Price by Correlation and Regression Analysis สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ กรด สองเมือง
การออกแบบ และการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ Microsoft Access สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / คณะบริหารธุรกิจ ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล
Neural Network Modeling for Predicting Electric Power Generation From Sea Waves สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
การศึกษาสมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณัฐฐาพร อะวิลัย
The Effect of Training Formalities on Sportsmanship Development: A Case Study of Kasem Bundit University Futsal Club Professional Players การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฐมพร สมบัติทวี
The Future Effects on Supply Chain of Watch Parts Manufacturing in Thailand Industry for Exporting สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ / คณะบริหารธุรกิจ กัญญา เชียรวิจิตร
Determination of Routing and Sequencing in a Flexible Manufacturing System Based on Fuzzy Logic สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปราโมทย์ ศรีน้อย
การออกแบบโดยใช้พลศาสตร์เครื่องจักรกลและกลศาสตร์ของไหลเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทางเศรษฐศาสตร์ของมอเตอร์ กรณีศึกษา : เครื่องล้างเมล็ดพริกไทยแบบถาดสั่นสะเทือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จิรเมธา สังข์เกษม
การศึกษาเปรียบเทียบการคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และระเบียบวิธีไร้โครงตาข่าย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญา บุญมาเลิศ
Improving The Energy Efficiency of a Boiler System for Using Laundry Steam of 5 Star Bangkok Hotel สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารละลายเตรียมเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการรอดชีวิตของโพรไบโอติกสายพันธุ์ Lactobacillus plantarum ในผลิตภัณฑ์น้ำทับทิมทางการค้า สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ วรากร เกิดทรัพย์
Experimental Responses of Jacketed RC Beams สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สุนิติ สุภาพ
ปริมาตรเสมือนบนพื้นที่ว่างอันไร้ขอบเขต สาขาวิชาออกแบบภายใน / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ธนาพร ทศานนท์
การจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์คุณภาพธุรกิจค้าส่งไทยด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
แนวทางการเรียนการสอนศิลปะการวาดภาพเหมือนคนและสัตว์ตามหลักการศาสนาอิสลาม สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร
การศึกษาการซ่อมบำรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ร่วมกับแอสฟัสท์ติก คอนกรีต กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชลบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สุนิติ สุภาพ
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
การสร้างแบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล สาขาวิชาจิตวิทยา / บัณฑิตวิทยาลัย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
การวิเคราะห์องค์ประกอบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำและนำงบประมาณไปใช้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สาขาวิชาการจัดการ / คณะบริหารธุรกิจ อรทัย วานิชดี
การจัดการเรียนการสอนแบบการปฏิบัติงานกลุ่มหรือแบบทีม : สภาพปัญหา ระดับการมีส่วนร่วมและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ / คณะบริหารธุรกิจ ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของแบบจำลองความสามารถเชิงพลวัตขององค์กร กรณีศึกษาผู้ส่งออกอาหารแปรรูปของไทย สาขาวิชาการจัดการ / คณะบริหารธุรกิจ ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
ผลของการลดความร้อนที่ฝ่ามือต่อการตอบสนองระบบไหลเวียนเลือดและสมรรถนะในนักกีฬาเทนนิส วิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณัฐฐาพร อะวิลัย
ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
มันดาลา - นัยยะแห่งจิตวิญญาณสู่บริบททางศิลปะ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
การพัฒนาคู่มือและเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยรูปภาพแบบ ข. ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา เจษฎา อังกาบสี
จักรพรรดิเฉียนหลง สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติและประสบการณ์การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล วิท สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
ตัวแบบการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อิงอร ตั้นพันธ์
การจัดการธำรงรักษาบุคลากร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย สุธรรม พงศ์สำราญ
A Panel Vector Auto regression Analysis of Sudden Stops and Banking Crises สาขาวิชานานาชาติ / บัณฑิตวิทยาลัย จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร
The Foundation of islamic Center of Thailand made Valuable Contribution to Thai society หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
ปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาในเขตภาคเหนือ: กรณีศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ชุมชนป่าตึง จังหวัดเชียงใหม สาขาวิชาธุรกิจการบิน / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน วสวัตติ์ สุติญญามณี
เศรษฐศาสตร์คุณธรรมในโลกทัศน์แห่งอิสลาม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
The Relationship between Transformation Leadership and Organizational Comment: A Study of Thai Airways International Employeess สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์
Factor Affecting Thai Faculty Professional Development: A case Study of APDI สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อิงอร ตั้นพันธ์
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ พวงผกา บุญโสภาคย์
Future Directions of U-Tapao Airport Conversion Toward AEC สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ ประสาน บุญโสภาคย์
ประวัติศาสตร์ทังกา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
การออกแบบสวนหลังคา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พชร เลิศปิติวัฒนา
การพิจารณาคดีปกครองใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ ประสาน บุญโสภาคย์
จากชนบทสู่เมือง: ปัจจัย ผลกระทบ จากการย้ายถิ่น สาขาวิชาธุรกิจการบิน / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน วสวัตติ์ สุติญญามณี
เรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว / คณะศิลปศาสตร์ นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล
วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
การยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ทายาท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ อรวรรณ พจนานุรัตน์
การศึกษาปัญหาและความต้องการความรู้ในการแก้ปัญหาของผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการเรียน อารมณ์ และสังคมของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ในระดับประถม สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ประณต เค้าฉิม
การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มสาขาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยกับประเทศสมาชิก สำนักงานสำนักวิจัย / สำนักวิจัย อัศนีย์ ทองศิลป์
การวิเคราะห์เส้นทางในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำหรับโมเดลแบบ Non-Recursive สำนักงานสำนักวิจัย / สำนักวิจัย อัศนีย์ ทองศิลป์
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองและครูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ประณต เค้าฉิม