ออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ลูกหยี นำแสงสายบุรี”


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 10 กันยายน 2559
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์