สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

8 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ “เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น
ออกแบบภาชนะบรรจุข้าว “อิ่มสุข” จังหวัดอุดรธานี อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น
ออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป “ปันทิพย์” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป “ปันทิพย์” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น
ออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ลูกหยี นำแสงสายบุรี” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ลูกหยี นำแสงสายบุรี” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น
ออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ใบชา ชะ-เหลียว” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น
ออกแบบฉลากเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ OTOP “ชา ชะ-เหลียว” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

344,000.00฿

8 วิจัย
งบภายใน

344,000.00฿

8 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย