สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 5 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

5 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การออกแบบสัญลักษณ์ร้านข้าวต้มมัด “แม่ละม่อม” ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพฯ อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น
การออกแบบฉลากสินค้าร้านข้าวต้มมัด “แม่ละม่อม” ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพฯ อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น
Khao Tom Mud Package Design : The Inheritance to Local Wisdom Identity for Encourage a Strong Community Economy. อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ร้านข้าวต้มมัด “แม่ละม่อม” ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพฯ อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น
The Community Product Development in Sangkaracha Temple for Sustainability. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

129,500.00฿

5 วิจัย
งบภายใน

129,500.00฿

3 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

2 วิจัย