อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ anuchama.too@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR ON THAI PRODUCTS AT BANTEAY MEANCHEY PROVINCE, KINGDOM OF CAMBODIA เสร็จสิ้น
Identifying the effects of behavior of mobile banking applications on customers: Comparative study between baby boomers, generation X and generation Y เสร็จสิ้น