สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 1 ชิ้น
การนำเสนอ : 1 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

5 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Factors Affecting Attitude towards and Intention to use QR Code Payment. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล เสร็จสิ้น
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของชมรมผู้สูงอายุในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์ ช้ากว่ากำหนด
การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR ON THAI PRODUCTS AT BANTEAY MEANCHEY PROVINCE, KINGDOM OF CAMBODIA อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว เสร็จสิ้น
Identifying the effects of behavior of mobile banking applications on customers: Comparative study between baby boomers, generation X and generation Y อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

69,000.00฿

5 วิจัย
งบภายใน

69,000.00฿

5 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย