สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

คณะบริหารธุรกิจ (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 11 ชิ้น
การนำเสนอ : 13 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

22 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของชมรมผู้สูงอายุในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์ อยู่ในระยะเวลา (เหลือ 40 วัน)
โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบความสำเร็จในธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Start up) ของประเทศไทย อาจารย์สุกฤตา สุวรรณกฤต ใกล้เลยกำหนด (เหลือ 10 วัน)
ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์รายหมวดธุรกิจ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้ เสร็จสิ้น
การประยุกต์ใช้ CAMEL เพื่อกำหนดปัจจัยข้อมูลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี อาจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ เสร็จสิ้น
The Cost Analysis of Cost Accounting System for Investment Decision to Financial Benefit of the Dried Mango Products in Thailand Community อาจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์ เสร็จสิ้น
Development for Product Management Strategies in Marketing that Affect the Attitudes of Consumers to Green Tea Drink : A case Study of Tesco Lotus and Big C Supercenter in Bangkok Thailand อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ เสร็จสิ้น
Factors of Finance Cost and Economic Benefit Analysis of Solar Renewable Energy Production for Decision to Business Investment in Thailand อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น
Information Technology in Human Resource Management for Small and Medium-sized Enterprises อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร เสร็จสิ้น
Exploring Investment Cost and Return in Elderly Care Business Venture in Thailand อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น
Information Technology in Human Resource Management for Small and Medium-sized Enterprises อาจารย์กรด สองเมือง เสร็จสิ้น
Realtime Trafic Control System Using Wavelet Neurals Signal for Wireless Communication Technology of Future High Speed Railways Performance in Thailand with Intelligent Transportation System อาจารย์ประไพพรรณ สาลิตุล เสร็จสิ้น
Logistics Strategic of Fresh Milk Products Cost Control of Self Logistics System that effect the Attitude of Consumer for Marketing Business Enterprises in the Thailand Industry อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์ เสร็จสิ้น
Evaluation of Impact and Production Management of SMEs Business in Marketing Transportation of Fresh Milk Products Industrial with TFRs Standards for Thailand Transport 4.0 อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร เสร็จสิ้น
Information Technology in Human Resource Management for Small and Medium-sized Enterprises อาจารย์ลักษมี ทุ่งหว้า เสร็จสิ้น
Promoting agricultural based SMEs for clustering, branding and good practices for sustainable community: An"Udon Thani" case study อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น
Win-Win strategic policy planning for CLMV cross border trading in wholesale consumer product sector : A case study of Cambodia อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น
Win-Win strategic policy planning for CLMV cross border trading in wholesale consumer product sector : A case study of Cambodia อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น
Identifying the effects of behavior of mobile banking applications on customers: Comparative study between baby boomers, generation X and generation Y อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม เสร็จสิ้น
Identifying the effects of behavior of mobile banking applications on customers: Comparative study between baby boomers, generation X and generation Y อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู เสร็จสิ้น
CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR ON THAI PRODUCTS AT BANTEAY MEANCHEY PROVINCE, KINGDOM OF CAMBODIA อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว เสร็จสิ้น
Identifying the effects of behavior of mobile banking applications on customers: Comparative study between baby boomers, generation X and generation Y อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว เสร็จสิ้น
CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR ON THAI PRODUCTS AT BANTEAY MEANCHEY PROVINCE, KINGDOM OF CAMBODIA อาจารย์ลักษมี ทุ่งหว้า เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

170,000.00฿

22 วิจัย
งบภายใน

170,000.00฿

22 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย