สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

คณะบริหารธุรกิจ (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 3 ชิ้น
การนำเสนอ : 5 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

6 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Energy Management with TCSC Controller of Electric Arc Furnace for Harmonic Analysis in Power Quality Disturbance Using Continuous Wavelet Transform อาจารย์มงคล กล้าผจญ เสร็จสิ้น
Finance Analysis for of renewable energy production with contract electricity marketing using panel data estimation technique อาจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ เสร็จสิ้น
การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการขององค์กรบริหารส่วนตำบล อาจารย์กาพกนก ช่วยชู เสร็จสิ้น
กลยุทธ์เชิงนโยบายในการยกระดับร้านค้าโอทอปให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น
Factors That Affect the Decisions for Buying Goods and Service on the Internet, Kasem Bundit University อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร เสร็จสิ้น
Avant-grade od Paradigm Shift from Management to content Leadership: A Review of literature อาจารย์ลักษมี ทุ่งหว้า เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

1,150,356.00฿

6 วิจัย
งบภายใน

640,356.00฿

5 วิจัย
งบภายนอก

510,000.00฿

1 วิจัย