สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2559

1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 62ผลงาน
บทความวิจัย : 3 ชิ้น
บทความวิชาการ : 7 ชิ้น
การนำเสนอ : 13 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

62 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

28,785,043.00฿

62 ผลงาน
งบภายใน

2,234,256.00฿

51 ผลงาน
งบภายนอก

26,550,787.00฿

11 ผลงาน