สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2559

1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 75ผลงาน
บทความวิจัย : 3 ชิ้น
บทความวิชาการ : 8 ชิ้น
การนำเสนอ : 13 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

75 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

29,926,363.00฿

75 ผลงาน
งบภายใน

2,290,096.00฿

53 ผลงาน
งบภายนอก

27,636,267.00฿

22 ผลงาน