สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2560

1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 51ผลงาน
บทความวิจัย : 3 ชิ้น
บทความวิชาการ : 15 ชิ้น
การนำเสนอ : 17 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

51 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

3,661,100.00฿

51 ผลงาน
งบภายใน

1,076,000.00฿

41 ผลงาน
งบภายนอก

2,585,100.00฿

10 ผลงาน