สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2558

1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 71ผลงาน
บทความวิจัย : 7 ชิ้น
บทความวิชาการ : 8 ชิ้น
การนำเสนอ : 15 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

71 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

6,462,507.00฿

71 ผลงาน
งบภายใน

3,134,507.00฿

61 ผลงาน
งบภายนอก

3,328,000.00฿

10 ผลงาน