สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

7 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Quantum Networks of Mindfulness and Wisdom for Practitioners อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
Multi-Optical Carrier Generation Using a Microring Resonator to Enhance The Number of Serviceable อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
GHz frequency filtering source using hexagonal metamaterial spliting ring resonators อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
Mediation on a Daily Basis Makes Wise without Violence อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
Micro-ring Embedded Devices and System for Big Data and IoT High Capacity and Security อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
AN OMEM/ONEM SYSTEM DESIGN AND FOR WDM/DWDM TRANSMISSION USING PLASMONIC MICRO-RING WAVEGUIDES อาจารย์ศุธพัฒน์ สรรพจักร เสร็จสิ้น
Developing a Virtual Classroom System to Promote the Course Code on CS.213 (Operating System) for Undergraduate Students of Faculty of Science and Technology at Kasem Bundit University อาจารย์ศุธพัฒน์ สรรพจักร เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

310,200.00฿

7 วิจัย
งบภายใน

310,200.00฿

7 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย