อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งบริหาร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมลติดต่อ suphanchai.pun@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
MS. (CIS) - Assumption University
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - การสื่อสารเครือข่าย
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 15 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Mindfulness and Happiness: The Empirical Foundation เสร็จสิ้น
Novel Design of 3D Imaging Pixel On-chip Using a Micro-conjugate Mirror System เสร็จสิ้น
Mindfulness and Happiness: The Empirical Foundation เสร็จสิ้น
Quantum Networks of Mindfulness and Wisdom for Practitioners เสร็จสิ้น
Micro-ring Embedded Devices and System for Big Data and IoT High Capacity and Security เสร็จสิ้น
Mediation on a Daily Basis Makes Wise without Violence เสร็จสิ้น
Multi-Optical Carrier Generation Using a Microring Resonator to Enhance The Number of Serviceable เสร็จสิ้น
GHz frequency filtering source using hexagonal metamaterial spliting ring resonators เสร็จสิ้น
Multi-optical carrier generation using a microring resonator to enhance the number of serviceable channels in radio over free space optic เสร็จสิ้น
On-chip remote charger model using plasmonic island circuit เสร็จสิ้น
GHz frequency filtering source using hexagonal metamaterial splitting ring resonators เสร็จสิ้น
Naked-eye 3D imaging model using the embedded micro-conjugate mirrors within the medical micro-needle device เสร็จสิ้น
Characteristics of microring circuit using plasmonic island driven electron mobility เสร็จสิ้น
In-situ 3D micro-sensor model using embedded plasmonic island for biosensors เสร็จสิ้น
LiFi cross-connection node model using whispering gallery mode of light in a microring resonator เสร็จสิ้น