อาจารย์ศุธพัฒน์ สรรพจักร


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อีเมลติดต่อ sutapat.sap@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) - มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
MULTI WGM LIGHT PROBES GENERATED BY DISTRIBUTED PANDA RESONATOR SYSTEM เสร็จสิ้น
AN OMEM/ONEM SYSTEM DESIGN AND FOR WDM/DWDM TRANSMISSION USING PLASMONIC MICRO-RING WAVEGUIDES เสร็จสิ้น
Developing a Virtual Classroom System to Promote the Course Code on CS.213 (Operating System) for Undergraduate Students of Faculty of Science and Technology at Kasem Bundit University เสร็จสิ้น
The Development of Web Application to Support the Operation of Community Health Volunteers in Bangkok เสร็จสิ้น