สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2561

คณะนิติศาสตร์ (1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 4 ชิ้น
บทความวิชาการ : 2 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
แนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และการสื่อสารในชุมชนแบบมีส่วนร่วม : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อาจารย์ปราชญา อ่อนนาค เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

20,500.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

20,500.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย