สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

คณะนิติศาสตร์ (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ผลกระทบทางกฎหมายของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจากการส่งสแปม อาจารย์ชลธิชา สมสอาด เสร็จสิ้น
ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองคนหางานเพื่อทำงานต่างประเทศ: ศึกษากรณีบริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่งไปทำงาน อาจารย์รภา เพเทอร์ส เสร็จสิ้น
ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองคนหางานเพื่อทำงานต่างประเทศ: ศึกษากรณีบริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่งไปทำงาน อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

54,500.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

54,500.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย