สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 3 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 3 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

5 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
The Model of Business Operation fir Sustainability of Indoor Futsal Fields in Nonthaburi Province อาจารย์กิตติคุณ แสงนิล เสร็จสิ้น
Effects of Heat on Energy Expenditure in Experienced and Non-Experienced Hot Yoga Practitioners อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย เสร็จสิ้น
Acute Efffects of A Complete Warm Up Programme in Heat Acclimatization on Anaerobic Performance and Fatigue in Football Players อาจารย์พรชัย ลีน้อย เสร็จสิ้น
การศึกษาสมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย เสร็จสิ้น
The Effect of Training Formalities on Sportsmanship Development: A Case Study of Kasem Bundit University Futsal Club Professional Players อาจารย์ปฐมพร สมบัติทวี เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

5 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

5 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย