สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 1 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 1 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ผลของการลดความร้อนที่ฝ่ามือต่อการตอบสนองระบบไหลเวียนเลือดและสมรรถนะในนัักกีฬาเทนนิส อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย เสร็จสิ้น
Effect of elastic compression stocking on cardiovascular responses and perceived exertion during walking and recovery อาจารย์พรชัย ลีน้อย เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย