สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 5 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

7 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
THE ROLE OF CUSTOMER BRAND COMMITMENT IN THE EFFECTIVENESS OF CRISIS RESPONSE STRATEGIES IN SOCIAL MEDIA : REVIEW OF EMPIRICAL EVIDENCE อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
EMPLOYEE PROMOTION-BASED INCENTIVE SHEME ON TELECOMMUNICATION INDUSTRY : A CASE STUDY OF TELECOMMUNICATION COMPANY อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
STUDENTS’ GOOGLE DRIVE INTENDED USAGE: A CASE STUDY OF MATHEMATICS COURSES AT BANGKOK UNIVERSITY อาจารย์ต่าน ลิมปโชติ เสร็จสิ้น
AN EMPIRICAL STUDY OF THE IMPACT OF SELF-REGULATION AND COMPULSIVITY TOWARDS SMARTPHONE ADDICTION อาจารย์Felicito Angeles Jabutay เสร็จสิ้น
AN EMPIRICAL STUDY OF THE IMPACT OF SELF-REGULATION AND COMPULSIVITY TOWARDS SMARTPHONE ADDICTION อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น
EXPLORING STUDENTS’ E-LEARNING EFFECTIVENESS THROUGH THE USE OF LINE CHAT APPLICATION อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น
EXPLORING STUDENTS’ E-LEARNING EFFECTIVENESS THROUGH THE USE OF LINE CHAT APPLICATION อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYEE JOB PERFORMANCE : A CASE STUDY OF HOUSEHOLD PRODUCTS MANUFACTURERS IN SOUTHERN CHINA อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
FACTORS AFFECTING PERCEIVED SATISFACTION WITH FACEBOOK IN EDUCATION อาจารย์ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ เสร็จสิ้น
FACTORS AFFECTING PERCEIVED SATISFACTION WITH FACEBOOK IN EDUCATION อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

270,500.00฿

7 วิจัย
งบภายใน

270,500.00฿

7 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย