สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 1 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

11 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ความปลอดภัยทางถนน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก ช้ากว่ากำหนด
การกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนัก โดยการใช้ทฤษฎีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ เสร็จสิ้น
Travel Demand Forecasting on Bicycle Route under Expressway in Thailand อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น
All-Optical Decoder using Modified Add-Drop Filter อาจารย์ชนะธิป ธำรงวิทยภาคย์ เสร็จสิ้น
นโยบายเสริมศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนผ่านหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม เสร็จสิ้น
การทดสอบเครื่องจักรด้านโรงพิพม์และอุปกรณ์โรงพิมพ์ อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก ช้ากว่ากำหนด
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แบบคาร์ทีเซียน อาจารย์จอมภพ ละออ เสร็จสิ้น
การลดของเสียในกระบวนการผลิตโพลิเมอร์โซลิด คาปาซิเตอร์ อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น
การทดสอบสมรรถนะของหม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ดไอน้ำร้อนยิ่งยวด อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ เสร็จสิ้น
Multi-Wavelength Optical Network Security generated by Modified add-drop filter อาจารย์อิฐติศักดิ์ เมืองสง เสร็จสิ้น
Experimental Responses of Jacketed RC Beams อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

4.00฿

11 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

9 วิจัย
งบภายนอก

4.00฿

2 วิจัย