สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 9 ชิ้น
การนำเสนอ : 16 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

21 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น
ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น
Confinement of Concrete by Rope อาจารย์พิชญตม์ จรัสบำรุงโรจน์ เสร็จสิ้น
Axial Compressive Behavior of Rope Fiber Reinforced Polymer Composite Concrete อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น
Agricultural Based SME Clustering, Branding and Good Practices for Sustainable Community: “Udon Thani” Organic Farming Provider อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม เสร็จสิ้น
Win-Win Strategic Policy Planning for CLMV Cross Border Trading in Consumer Product Wholesale Sector: A Case Study of Cambodia อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม เสร็จสิ้น
การออกแบบโดยใช้พลศาสตร์เครื่องจักรกลและกลศาสตร์ของไหลเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทางเศรษฐศาสตร์ของมอเตอร์ กรณีศึกษา : เครื่องล้างเมล็ดพริกไทยแบบถาดสั่นสะเทือน อาจารย์จิรเมธา สังข์เกษม เสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบควบคุมกล้องอัตโนมัติในการติดตามเป้าหมายเคลื่อนที่ของอากาศยานไร้คนขับ อาจารย์อนุชิต เจริญ เสร็จสิ้น
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพระบบแสงสว่างภายในอาคารของหลอดดิสชาร์จความเข้มสูงด้วยอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิก อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล เสร็จสิ้น
การศึกษาเปรียบเทียบการคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และระเบียบวิธีไร้โครงตาข่าย อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ เสร็จสิ้น
Improving The Energy Efficiency of a Boiler System for Using Laundry Steam of 5 Star Bangkok Hotel อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น
การสำรวจกายภาพ ข้อมูลการจราจร และงานศึกษา วิเคราะห์คาดการณ์ปริมารจราจรบนโครงข่ายคมนาคมจังหวัดชุมพร อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น
การศึกษาการซ่อมบำรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ร่วมกับแอสฟัสท์ติก คอนกรีต กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชลบุรี อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารละลายเตรียมเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการรอดชีวิตของโพรไบโอติกสายพันธุ์ Lactobacillus plantarum ในผลิตภัณฑ์น้ำทับทิมทางการค้า อาจารย์วรากร เกิดทรัพย์ เสร็จสิ้น
Determination of Routing and Sequencing in a Flexible Manufacturing System Based on Fuzzy Logic รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ศรีน้อย เสร็จสิ้น
นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับประเทศไทย เพื่อการศึกษาและพัฒนา อาจารย์ชาติ ฤทธิ์หิรัญ เสร็จสิ้น
การจราจร และวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น
สำรวจข้อมูลด้านการจราจร งานศึกษาความเหมะสมเพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษ อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น
Study of Semi Deterministic Model for Fifth-Generation (5G) Wireless Networks อาจารย์พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล เสร็จสิ้น
Experimental Responses of Jacketed RC Beams อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น
เครื่องรบกวนระบบควบคุมและระบบนำร่องของยานบินไร้คนขับ(โดรน) อาจารย์ณฤทธิ์ ญังธนิศรา เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

8,601,800.00฿

21 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

8,601,800.00฿

21 วิจัย