สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 1 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 1 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
The Model of Business Operation fir Sustainability of Indoor Futsal Fields in Nonthaburi Province อาจารย์กิตติคุณ แสงนิล เสร็จสิ้น
The Effect of Training Formalities on Sportsmanship Development: A Case Study of Kasem Bundit University Futsal Club Professional Players อาจารย์ปฐมพร สมบัติทวี เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย