สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

วิทยาศาสตร์การกีฬา (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 2 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 2 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

3 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Effects of Heat on Energy Expenditure in Experienced and Non-Experienced Hot Yoga Practitioners อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย เสร็จสิ้น
Acute Efffects of A Complete Warm Up Programme in Heat Acclimatization on Anaerobic Performance and Fatigue in Football Players อาจารย์พรชัย ลีน้อย เสร็จสิ้น
การศึกษาสมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

3 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

3 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย