สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาพยาบาล (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 1 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

6 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์พิมพัฒน์ จันทร์เทียน เสร็จสิ้น
ปัจจัยเสี่ยงการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชน : การทวทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ เสร็จสิ้น
Stress Experience, and Stress Coping of Nursing Students in Clinical Learning Labour Room. อาจารย์พัชรา สมชื่อ เสร็จสิ้น
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร เสร็จสิ้น
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom ในรายวิชา พย.1204 อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน เสร็จสิ้น
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ อาจารย์กาญจนา ศรีสวัสดิ์ เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

410,500.00฿

6 วิจัย
งบภายใน

410,500.00฿

6 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย