สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาพยาบาล (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุระพรรณ พนมฤทธิ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชนม์นิภา ใจดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พัชรา สมชื่อ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทัตติยา นครไชย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัญชลี ประเสริฐ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์งามนิตย์ รัตนานุกูล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชลนกุล คำนึง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรพินธุ์ ฤทธิบุตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เจนนารา วงศ์ปาลี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ยุพิน ยศศรี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จุรีภรณ์ เจริญพงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สัมพันธ์ มณีรัตน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วราพร ช่างยา 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รัชต์วรรณ ตู้แก้ว 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กาญจนา ศรีสวัสดิ์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาย จิโรจน์กุล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไร อภัยจิรรัตน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง