สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
STUDENTS’ GOOGLE DRIVE INTENDED USAGE: A CASE STUDY OF MATHEMATICS COURSES AT BANGKOK UNIVERSITY อาจารย์ต่าน ลิมปโชติ เสร็จสิ้น
FACTORS AFFECTING PERCEIVED SATISFACTION WITH FACEBOOK IN EDUCATION อาจารย์ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

55,000.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

55,000.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย