สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการตลาด (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

7 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
E- Learning Effectiveness Through The Use of Line Chat Application อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น
The Influence of Online Reviews on Trust in Social Networking Site อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น
The Impacts of Workplace Conflict on Employees’s Contextual Performance and Employee’s Commitment: A Case Study of Private Universities in Thailand อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
The Impact of Service Quality on the Consumer Satisfaction and Loyalty: The Case Study of Air Asia อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
The integral antecedents of spillover effect of electronic word of mouth on sub-brand in service sector อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
Employee Self-efficacy in Chinese Multinational Manufacturing Companies in Thailand อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
The Effect of Employee Engagement and Empowerment towards Employee Motivation and Job Performance in Service Sector in Nepal อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

311,000.00฿

7 วิจัย
งบภายใน

311,000.00฿

7 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย