สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาการตลาด (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 5 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

6 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
THE ROLE OF CUSTOMER BRAND COMMITMENT IN THE EFFECTIVENESS OF CRISIS RESPONSE STRATEGIES IN SOCIAL MEDIA : REVIEW OF EMPIRICAL EVIDENCE อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
EMPLOYEE PROMOTION-BASED INCENTIVE SHEME ON TELECOMMUNICATION INDUSTRY : A CASE STUDY OF TELECOMMUNICATION COMPANY อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
AN EMPIRICAL STUDY OF THE IMPACT OF SELF-REGULATION AND COMPULSIVITY TOWARDS SMARTPHONE ADDICTION อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น
EXPLORING STUDENTS’ E-LEARNING EFFECTIVENESS THROUGH THE USE OF LINE CHAT APPLICATION อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น
EXPLORING STUDENTS’ E-LEARNING EFFECTIVENESS THROUGH THE USE OF LINE CHAT APPLICATION อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYEE JOB PERFORMANCE : A CASE STUDY OF HOUSEHOLD PRODUCTS MANUFACTURERS IN SOUTHERN CHINA อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
FACTORS AFFECTING PERCEIVED SATISFACTION WITH FACEBOOK IN EDUCATION อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

195,500.00฿

6 วิจัย
งบภายใน

195,500.00฿

6 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย