สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย
งบประมาณทั้งหมด

165,500.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

26,500.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

139,000.00฿

1 วิจัย