สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 1 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การศึกษารายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ แห่งใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย ช้ากว่ากำหนด
งบประมาณทั้งหมด

194,000.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

194,000.00฿

1 วิจัย