สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 1 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Improving The Energy Efficiency of a Boiler System for Using Laundry Steam of 5 Star Bangkok Hotel อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

1 วิจัย