สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

4 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนัก โดยการใช้ทฤษฎีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ เสร็จสิ้น
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แบบคาร์ทีเซียน อาจารย์จอมภพ ละออ เสร็จสิ้น
การลดของเสียในกระบวนการผลิตโพลิเมอร์โซลิด คาปาซิเตอร์ อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น
การทดสอบสมรรถนะของหม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ดไอน้ำร้อนยิ่งยวด อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

4 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

4 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย