สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 2 ชิ้น
การนำเสนอ : 6 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

9 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น
ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น
Confinement of Concrete by Rope อาจารย์พิชญตม์ จรัสบำรุงโรจน์ เสร็จสิ้น
Axial Compressive Behavior of Rope Fiber Reinforced Polymer Composite Concrete อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น
การสำรวจกายภาพ ข้อมูลการจราจร และงานศึกษา วิเคราะห์คาดการณ์ปริมารจราจรบนโครงข่ายคมนาคมจังหวัดชุมพร อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น
การศึกษาการซ่อมบำรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ร่วมกับแอสฟัสท์ติก คอนกรีต กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชลบุรี อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น
การจราจร และวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น
สำรวจข้อมูลด้านการจราจร งานศึกษาความเหมะสมเพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษ อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น
Experimental Responses of Jacketed RC Beams อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

8,071,800.00฿

9 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

8,071,800.00฿

9 วิจัย