สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

4 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ความปลอดภัยทางถนน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก ช้ากว่ากำหนด
Travel Demand Forecasting on Bicycle Route under Expressway in Thailand อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น
การทดสอบเครื่องจักรด้านโรงพิพม์และอุปกรณ์โรงพิมพ์ อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก ช้ากว่ากำหนด
Experimental Responses of Jacketed RC Beams อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

4.00฿

4 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

4.00฿

2 วิจัย