สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
เครื่องรบกวนระบบควบคุมและระบบนำร่องของยานบินไร้คนขับ(โดรน) อาจารย์ณฤทธิ์ ญังธนิศรา เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

110,000.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

110,000.00฿

1 วิจัย